Aktualności

OTWARCIE PORTU RYBACKIEGO

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Portu Rybackiego, które odbędzie się 6 października 2023 o godzinie 15.00, przy ul. Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim.

 

 

Uroczyste otwarcie Portu Rybackiego z Piknikiem Rybackim

REGULAMIN IMPREZY

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

  1. Organizatorem wydarzenia jest Marina Kamień Pomorski.
  2. Współorganizatorami wydarzenia są Gmina Kamień Pomorski oraz Kamieński Dom Kultury
  3. Wydarzenie odbywa się dnia 6 października 2023 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, na ul. Wilków Morskich 4, w Kamieniu Pomorskim .
  4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

 

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 

1. Impreza ma charakter otwarty.

2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Ze względu na usytuowanie Imprezy – Port Rybacki - uczestnicy obowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w okolicach wody, nie zbliżania się do krawędzi nabrzeża, oraz nie zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Obowiązuje się opiekunów dzieci, o szczególną ostrożność w okolicach nabrzeża.

5. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla Uczestników Imprezy. Zakaz dotyczy w szczególności terenu wydzielonego taśmami ostrzegawczymi, jednostek pływających, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.

6. Zakazane jest: a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy, c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy. d. dotykanie wszelkich urządzeń elektrycznych, rozdzielni urządzeń elektrycznych, elementów wirujących

7. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, b. materiałów wybuchowych, c. wyrobów pirotechnicznych, d. materiałów pożarowo niebezpiecznych, e. środków odurzających lub substancji psychotropowych.

9. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca i smyczy.

10. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

11. Uczestnicy imprezy poruszający się pojazdami zobowiązani są do parkowania poza miejscem odbywania się Imprezy.

12. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uczestnicząc w wydarzeniu zgadza się m Pan /Pani na publikację wizerunku w materiałach z wydarzenia na stronie internetowej firmy oraz na portalu internetowym FB. Wizerunek będzie rozpowszechniany na zasadzie art. 81 ust 2 pkt. 2 prawa prasowego ( jako część pewnej całości, krajobrazu, zgromadzenia ) oraz na podstawie art.6 ust1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora przetwarzanie wizerunku w celach marketingu bezpośredniego, dotyczący wyłącznie promocji imprezy) Administratorem danych osobowych jest organizator czyli Marina Kamień Pomorski.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania uczestników ze stoisk handlowo-usługowych znajdujących się na terenie imprezy.

15. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Imprezy oraz udostępniony został na stronie internetowej Organizatora: https://marinakamienpomorski.pl/

16. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności: a. wezwaniem uczestnika Imprezy do opuszczenia terenu Imprezy; b. ujęciem uczestnika Imprezy i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede wszystkim Policji.

17. Nad bezpieczeństwem Imprezy czuwać będzie Policja oraz WOPR z Kamienia Pomorskiego.

18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

ORGANIZATOR

 

03 października 2023

+48 661 213 391

Zaloguj

RODO

Polityka prywatności

Cennik i regulamin

Deklaracja dostępności

Al. Mistrzów Żeglarstwa 2,

72-400 Kamień Pomorski

 

Marina Sezonowa: +48 661 213 391

Marina Techniczna: 91 30 77 903

kontakt@marinakamienpomorski.pl

Pn-Pt 09:00-17:00

Marina w Kamieniu Pomorskim 2021 // Lorem Ipsum 

Kontakt