Szanowni Państwo

           

Obowiązujące od 25 maja 2018 roku Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”- regulacja unijna, zobowiązuje nas do zapewnienia jednakowego, wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

 

Marina Kamień Pomorski z siedzibą Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski rozumie wartość danych osobowych i odpowiedzialnie podchodzi do bezpieczeństwa ich przetwarzania. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania RODO pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Marina Kamień Pomorski
z siedzibą Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski

 

Można się z nami kontaktować listownie (adres podany wyżej), mailowo: kontakt@marinakamienpomorski.pl   lub telefonicznie: 661 213 391

 

Z Administratorem  danych osobowych  można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnych i przyszłych różnego rodzaju umów których stroną jest  Marina Kamień Pomorski  Sp. z o.o., realizacji złożonych przez Państwa zamówień lub wykonania na Państwa rzecz umowy a także: przesyłania rozliczeń (faktur) za w/w usługi. Dlatego też Państwa dane osobowe planujemy przetwarzać przez czas naszej współpracy (ewentualny dłuższy okres przechowywania danych osobowych może wynikać z okresów przedawnienia roszczeń lub ciążących
na nas z mocy prawa obowiązków, np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Państwu określone uprawnienia:

 

- mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe Państwa dotyczące są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (prawo dostępu).
Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;

 

- jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) mają Państwo prawo zażądać ich sprostowania;

 

- w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli
do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;

 

- przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

- w przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, mają Państwo prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 

- jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, mogą Państwo także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji,
a jedynie je przechowywali.

 

                                                                                                       Prezes Zarządu

Klauzula informacyjna - obowiązek prawny ciążący na administratorze 

Klauzula informacyjna do umów

Dokumentacja związana z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

RODO

Klauzula informacyjna do monitoringu

Klauzula informacyjna do korespondencji 

Klauzula informacyjna do faktur 

+48 661 213 391

Zaloguj

RODO

Polityka prywatności

Cennik i regulamin

Deklaracja dostępności

Al. Mistrzów Żeglarstwa 2,

72-400 Kamień Pomorski

 

Marina Sezonowa: +48 661 213 391

Marina Techniczna: 91 30 77 903

kontakt@marinakamienpomorski.pl

Pn-Pt 09:00-17:00

Marina w Kamieniu Pomorskim 2021 // Lorem Ipsum 

Kontakt